ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. ВРЪЩАНЕ. РЕКЛАМАЦИИ

1. Ние предоставяме на Вас - нашите клиенти, в случай, че имате едновременно с това и качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, правото да се откажете от договора за покупко-продажба на поръчания от нашия магазин продукт и да г0 върнете в 14-дневен срок от получаването му, ако са изпълнени следните условия: продуктът трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския му вид и е придружен с всички документи, които са получени заедно с продукта. 

2. В срок до 14 (четиринадесет) дни от Вашето уведомление за отказ от договора „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД ще възстанови чрез същото платежно средство, като това, използвано от Вас при първоначалната трансакция (освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин на възстановяване) заплатената от Вас цена за върнатия продукт, с изключение на допълнителни разходи за доставка. Разходите по обратно връщане на продукта, от чиято поръчка се отказвате, са за Ваша сметка. 

3. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията по т. 2 до получаване на подлежащия на връщане продукт обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно същия, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

4. Очакваме да изпратите или да върнете обратно продукта на „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД на следния адрес гр. София, офис Спиди, ул. Севастократор Калоян 63,, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. 

5. Вие носите отговорност само за намалената стойност на върнатия продукт, причинена от изпробването му, различно от необходимото за да се установи естеството, характеристиките и доброто му функциониране. 

6. От тук може да изтеглите стандартен формуляр за отказ от направена от Вас поръчка на продукти от нашия магазин при условията, посочени по-горе. Кликнете тук, за да свалите формуляра.

7. При констатирано явно несъответствие между получените и поръчани продукти по наша вина, разходите за връщането на несъответстващия продукт, както и разходите за замяната му, са изцяло за наша сметка. 

8. Вие имате право, в случай, че сте потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, да предявите рекламация на закупен от нашия магазин продукт при несъответствието му с договора за покупко-продажба като поискате: ремонт на продукта или замяната му с нов, освен ако това е невъзможно или избраният от Вас начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Съгласно чл. 112, ал. 2 от Закона за защита на потребителите даден начин за обезщетяване на потребителя се смята за непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; значимостта на несъответствието;  възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

9. Когато продуктът, закупен от нашия магазин не съотвества на договора за покупко-продажба, Ние ще го приведем в съответствие с договора като го поправим или заменим с нов съгласно условията по т. 8 по-горе. Ние следва да сторим това в срок от един месец, считано от предявяването на рекламацията от Вас. 

10. В случай, че в срок от един месец от предявяване на рекламацията ние не сме отстранили несъответствието на продукта с договора за продажба, Вие имате право да развали договора и да искате Ви бъде възстановена заплатената покупна стойност или да искате намаляване на цената на продукта.

11. Вие не може да претендирате за разваляне на договора, ако несъответствието с договора за покупко-продажба е незначително.

12. Вие може да упражните правото си на рекламация по т. 8 – т. 11 в сроковете, предвидени в Закона за защита на потребителите. 

13. Законовата гаранция, рамкирана по-горе в т. 8 – т. 12 не важи в случай на неправилно използване на закупения продукт, или неправилното му съхранение и/или подръжка, както и при опит за поправка от Ваша страна или от друго неоправомощено лице. Рекламации, причинени от действия или бездействия на клиента няма да бъдат разглеждани и „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД не носи никаква отговорност за тях. 

14. Разпоредбите на т. 1 – т. 13 по-горе се прилагат само към клиенти – потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.   

15. „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД може да откаже направена и потвърдена вече поръчка при възникване на форсмажорни обстоятелства, включително при затруднена доставка, липса на избраните продукти и други. Вие ще бъдете задължително уведомени за това.